OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży – „OWS”
ARMSIL s.c.

§ 1 
Postanowienia ogólne
 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez spółkę ARMSIL s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 38H, zwanymi dalej Sprzedawcą.
 2.  Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kupującego. Adres internetowy Sprzedawcy: www.armsil.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą jednokrotne przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych zamówieniach i umowach sprzedaży zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.
§ 2
Zawarcie umowy
 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia skutecznie dostarczonego Sprzedawcy. Zamówienie złożone zostać może za pomocą emaila, lub w innej formie pisemnej, jak również za pośrednictwem innej formy komunikacji na odległość (np. telefonu), jak również bezpośrednio u przedstawiciela Sprzedawcy. Milczenie Sprzedawcy oznacza przyjęcie zamówienia Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia po jego przyjęciu od Kupującego – w takiej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego modyfikacji złożonego zamówienia.
 2. W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji, nastąpi:
  a. wzrostu cen surowców o ponad 5%,
  b. wzrost kursu USD/PLN lub EUR/PLN o ponad 5%,
  uznaje się, iż oferta została przyjęta z zastrzeżeniem, i w takich sytuacjach Sprzedawca ma prawo do podniesienia ceny zamówionego towaru (po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu z Kupującym).
 3. Sprzedający zapewnia przeważnie atesty handlowe na zamawiane towary. Wpisanie na zamówieniu przez Kupującego żądania dostarczenia innego atestu niż atest handlowy nie powoduje nieważności lub wstrzymania realizacji umowy, nie jest podstawą do uznania reklamacji, ani domagania się przez Kupującego dostarczenia przez Sprzedającego takiego dokumentu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystawienia atestu producenta, pozostawia sobie jednak prawo do nie wykazywania firmy sprzedającej.
 4. Atest handlowy – jest to atest sprzedawcy wystawiony na podstawie danych z atestu wytwórcy posiadanego przez sprzedawcę w pełnej z nim zgodny. Atest handlowy nie zawiera danych wytwórcy sprzedawanych towarów, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa sprzedawcy. ARMSIL s.c. może dodatkowo zaświadczyć na ateście handlowym o jego zgodności z oryginałem atestu wytwórcy.
 5. Wszelkie ceny ustalane pomiędzy stronami w trakcie zawierania umowy, tj. zawarte w szczególności w zamówieniu Kupującego lub w ofercie Sprzedawcy są cenami netto, chyba że wyraźnie wskazano, iż są to ceny brutto.
 6. Złożona oferta jest ważna wyłącznie w całości, dla podanych pozycji i ilości. Oferta ma charakter informacyjny – wiążące są warunki z potwierdzenia zamówienia.
§ 3
Dostawa, termin i koszty dostawy
 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie jego zamówienia. Początkiem terminu realizacji zamówienia jest data poinformowania Sprzedawcy przez Kupującego o przyjęciu oferty Sprzedawcy lub jego milczącą akceptacja w przypadku zlecenia złożonego przez Kupującego pozostającego ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany indywidualnie przez Strony umowy sprzedaży lub w innych przypadkach brany jest pod uwagę termin dostawy z oferty sprzedawcy.
 2. Dokładność dostaw:
  – ściśle określona wg zamówienia złożonego do Sprzedawcy przez Kupującego.
  Przy wykonywaniu elementów maszyn i urządzeń zostaną zachowane tolerancje i dokładności na podstawie dostarczonej dokumentacji przez Kupującego dla Sprzedającego. W przypadku braku dostarczenia w/w dokumentacji jakość wykonania określa indywidualnie sprzedający na podstawie jego aktualnej wiedzy o przeznaczeniu danego elementu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem towaru, o okres dłuższy niż 4 dni, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego kosztami składowania lub odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi. Koszt składowania nieodebranego towaru wynosi za każdy dzień składowania równowartość w złotych polskich kwoty 20 euro, liczonej według średniego kursu NBP za każdą 1 tonę składowanego towaru, przy czym opłata minimalna za jeden dzień składowania towaru wynosi równowartość kwoty 20 euro bez względu na jego wagę.
 4. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych obciążają Kupującego, o ile nie uzgodniono inaczej. Odmowa odbioru zamówionego towaru, aktualizuje po stronie Sprzedawcy uprawnienie do obciążenia Kupującego, począwszy od dnia następnego kosztami składowania towaru według stawki określonej w p. 3 powyżej lub odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi. W przypadku odmowy odbioru zamówionego towaru, Sprzedawca jest nadto uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami transportu towaru do Klienta i transportu powrotnego.
 5. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go osobie upoważnionej do odbioru towaru przez Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. Dokonanie czynności przeładunkowych obciąża Kupującego. Za prawidłowe załadowanie towaru z magazynu Sprzedawcy na samochód, w przypadku dostawy realizowanej środkami transportu Kupującego, ponosi odpowiedzialność Kupujący.
 6. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru do 14 dni nie jest traktowane jako naruszenie ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw w stosunku do terminów dostawa jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, np. nieterminową dostawą przez dostawców Sprzedawcy, zdarzeniami siły wyższej, nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy Sprzedawcy, itp.
 7. Odstąpienie Kupującego od odbioru zamówionego towaru, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, nastąpić może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy w tym zakresie. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo za zgodą Sprzedawcy, Kupujący może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
 8. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczone mu towary, Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień tegoż Kupującego do czasu dokonania przez niego stosownych płatności.
 9. Oferta nie stanowi rezerwacji towaru. Termin oczekiwania na oferowany towar jest określony na podstawie stanu magazynowego z dnia i godziny składania oferty. W związku z powyższym termin podany w ofercie nie jest wiążący, gdyż może on ulec zmianie.
§ 4
Warunki płatności
 1. Cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem terminu określonego w fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedający pozostaje właścicielem towaru do dnia dokonania płatności przez kupującego. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 Kodeksu Cywilnego). Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej, zatwierdzonej podpisem przez obie strony.
 3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na fakturze VAT.
 4. Do rozliczenia oferty w walucie obcej, przyjęty będzie kurs NBP z Tabeli A kursów średnich walut obcych, ogłoszonej w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT.
§ 5
Zgłaszanie reklamacji, odpowiedzialność za wady
 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu odpowiadała jego potrzebom. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego przez Sprzedawcę towaru, części maszyn i urządzeń pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 2. W razie dostrzeżenia nieprawidłowości Kupujący – w przypadku sprzedaży krajowej – zobowiązany jest w obecności kierowcy sporządzić stosowny protokół szkodowy ze wskazaniem charakteru dostrzeżonych nieprawidłowości (np. uszkodzenie opakowania, towaru, zarysowania, niezgodność ilościowa) bądź w przypadku sprzedaży zagranicznej – uczynić stosowną adnotację w liście CMR. Brak sporządzenia protokołu szkody przez Kupującego skutkuje uznaniem, iż Kupujący nie wnosi zastrzeżeń z tytułu wad widocznych towaru. W tej sytuacji domniemywa się bowiem, że wady powstały wskutek działań Kupującego podjętych już po odbiorze towaru, na przykład w trakcie jego przeładunku czy piętrowania.
 3. W przypadkach, gdy sprzedawany przez Sprzedawcę towar podlega obróbce, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za ilość zamówionych materiałów przed poddaniem ich procesowi obróbki. Fakt dokonywania obróbki zamówionego towaru powodować może rozbieżności pomiędzy parametrami/wagą towarów wskazanymi w zamówieniu Kupującego, liście przewozowym oraz fakturą VAT. Powyższe rozbieżności nie stanowią wad sprzedanego towaru, jak również nie mogą być uznawane za sprzedaż towaru niezgodną z zamówieniem.
 4. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji dotyczących wad widocznych następuje w formie pisemnej, niezwłocznie po odbiorze towaru, na podstawie sporządzonego protokołu szkody lub listu CMR zawierającego adnotację o nieprawidłowościach w dostarczonym towarze, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru towaru, w każdym razie przed poddaniem towaru obróbce, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za odstępstwa ilościowe.
 5. W przypadku wystąpienia wad sprzedanego towaru, ujawnionych dopiero w wyniku jego obróbki przez Kupującego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczona zostaje jedynie do wartości wadliwego towaru i to pod warunkiem uznania reklamacji przez dostawcę Sprzedawcy. Przedmiotowe wady powinny być zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za przedmiotowe wady jakościowe.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przewozu i przeładunku zareklamowanego towaru oraz kosztami jego kontrolnego badania.
 7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo wymienić towar na wolny od wad albo wadę usunąć w możliwie jak najszybszym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni albo zwrócić Kupującemu równowartość wadliwego towaru. W żadnym wypadku wystąpienia wad towaru Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty przetworzenia towaru poniesione przez Kupującego. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienia Kupującego przewidziane w pkt. 2,3,4 ograniczają się wyłącznie do towarów wadliwych.
 8. W każdym wypadku zwrot towaru przez Kupującego następuje po uprzednim zawiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia/akceptacji w tym przedmiocie. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest brak śladów uszkodzeń innych niż zgłaszane wady oraz przetworzenia w procesach produkcyjnych Kupującego, z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt. 4.
 9. Gwarancja:
  – udzielana jest na okres uzgodniony przez Strony w umowie sprzedaży towarów,
  – nie obejmuje części zużywających się wskutek normalnej pracy urządzeń,
  – inne warunki gwarancji, wymagają uzgodnienia przed złożeniem zamówienia.
 10. Warunkiem udzielenia gwarancji jest podanie typu medium i parametrów pracy na etapie ofertowania.
 11. W przypadku szkód spowodowanych przez produkty dostarczone przez sprzedawcę, odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do szkód spowodowanych wadliwością produktu i do wysokości kwoty wypłaconej mu, z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt.
§ 6
Certyfikaty, atesty
 1. Sprzedający na żądanie dostarcza certyfikaty / atesty na zamówiony towar z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
 2. Kupujący zobowiązany jest dokładnie określić, przed ostatecznym uzgodnieniem wartości dostawy, jakie certyfikaty / atesty będą wymagane wraz z dostawą towaru. Zobowiązanie wynika z obowiązku zapłaty za niektóre certyfikaty / atesty.
 3. Płatne certyfikaty / atesty niewymienione w zamówieniu nie będą dostarczane.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Strony oświadczają, iż będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323).

Contact us

Write to us or call us, and we will prepare an offer for you, that will meet your expectations.