OWZ

Ogólne Warunki Zakupów – „OWZ”
ARMSIL s.c.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów; określane dalej jako OWZ, mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw towarów realizowanych przez Dostawców na podstawie zamówień i na rzecz ARMSIL s.c., określanego dalej jako Odbiorca.
 2. Zawarcie umowy na podstawie OWZ oznacza, że te OWZ będą stosowane przez Dostawcę i Odbiorcę do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw towarów, które Dostawca i Odbiorca zawrą w przyszłości, nawet wówczas gdy w takiej transakcji nie odwoływano się do OWZ.
 3. Przesłane Dostawcy drogą elektroniczną zamówienie Odbiorcy stanowi ofertę zawarcia umowy na warunkach w niej określonych oraz niniejszych OWZ, które stanowią integralną część umowy i wymaga potwierdzenia.
 4. Dostawca informuje Odbiorcę o przyjęciu zamówienia najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego otrzymania. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji odbywa się drogą elektroniczną na adres mailowy zamawiającego lub biuro@armsil.pl. Brak potwierdzenia przejęcia zamówienia do realizacji we wskazanym terminie traktowane jest jako milczące przyjęcie.
 5. Zamówienie stanowi ofertę (wiążąca przez okres wskazany w ust. 4 przewidziany na przyjęcie oferty) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która może być przyjęta w całości bez jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń. Zmianę lub uzupełnienie, któregokolwiek postanowienia zamówienia uważać się będzie za nową ofertę. Wszelkie zmiany wymagają wyraźnego pisemnego lub drogą elektroniczną potwierdzenia przez Odbiorcę , jak i Dostawcę.
 6. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy towaru nowego, pozbawionego jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i zgodnego ze złożonym zamówieniem.
 7. Ceny w zamówieniu to ceny netto, które nie zawierają podatku VAT – zostanie on naliczony wg obowiązujących przepisów.
 8. Dostawa towarów przed umówionym terminem możliwa jest po uprzednim powiadomieniu pisemnym i uzyskaniu zgody Odbiorcy. W przypadku wcześniejszej dostawy, terminy płatności liczone są od terminu dostawy wskazanego w zamówieniu, chyba, że strony postanowią inaczej.
 9. Terminem dostawy jest termin wskazany w zamówieniu. Dostawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Odbiorcę o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminowość dostawy towarów, przy czym nie wpływa to na obowiązek zapłaty ewentualnych kar umownych oraz odszkodowania, o których mowa w ust. 12 poniżej.
 10. O ile strony nie uzgodniły inaczej dostawa towarów następuje na koszt i ryzyko Dostawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą pokwitowania odbioru dostawy.
 11. W przypadku opóźnień w realizacji dostawy nie będących spowodowanymi przez Odbiorcę, Odbiorca ma prawo naliczyć karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, w wysokości kar umownych wynikających z opóźnienia, naliczonych przez klientów Odbiorcy. W przypadku poniesienia przez Odbiorcę szkody wynikłej z opóźnienia w dostawie towarów, Odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne. Odbiorca ma prawo dochodzenia od dostawcy odszkodowania zarówno za rzeczywiste, jak również za utracone korzyści, powstałe w związku z opóźnieniem w dostawie lub wadami towaru.
 12. W przypadku opóźnienia w dostawie towarów powyżej 14 dni, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu, co nie wyłącza prawa do dochodzenia kary umownej oraz odszkodowania o których mowa w ust. 12. Odbiorca ma prawo dostąpienia od zamówienia w terminie 5 dni roboczych, liczonych począwszy od 15 dnia opóźnienia w dostawie towarów.
 13. Odbiorcy przysługują wszelkie prawa wynikające z tytułu rękojmi za wady dostarczonych towarów uregulowane w Kodeksie Cywilnym.
 14. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto całości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, jednak w kwocie nie wyższej niż 15 % wartości netto zamówienia. W przypadku poniesienia przez Odbiorcę szkody wynikłej z opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, Odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne.
 15. Dostawca udziela gwarancji co do jakości sprzedanego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 16. Odbiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności lub dokonania potrącenia płatności za towary w stosunku, do których dochodzi roszczeń wymienionych w ust. 14-16, w szczególności Odbiorca ma prawo wstrzymania płatności lub dokonania potrącenia płatności za towary w stosunku do których złożył Dostawcy reklamację jakościową lub ilościową.
 17. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczone towary w formie bezgotówkowej, tj. przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze.
 18. O ile zawarta z Dostawcą umowa nie stanowi inaczej, termin płatności za zakupione towary następuje w terminie 30 dni od pokwitowania odbioru towaru.
 19. Inne terminy płatności za dostarczone towary mogą być ustalane po uzyskaniu pisemnej zgody Odbiorcy (zapisany w zamówieniu).
 20. Dostawca dostarczy Odbiorcy wraz z towarem wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty w szczególności instrukcje w języku polskim, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa, atesty i aprobaty dotyczące towaru. Odbiorcy przysługuje prawo obciążenia Dostawcy wszelkimi udokumentowanymi kosztami poniesionymi wskutek ich braku.
 21. Towar nie będzie uważany za dostarczony, jeśli dokumenty, o których mowa w ust. 21 nie zostaną dostarczone wraz z towarem do Odbiorcy w taki sposób, aby mógł się on swobodnie zapoznać z ich treścią.
 22. Odbiorca ma prawo wydłużyć termin płatności za fakturę w przypadku niekompletnej dostawy odpowiednio o czas, w jakim Dostawca ją skompletował.
 23. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.
 24. W sprawach nieuregulowanych powyżej obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych w związku OWZ lub umowami zawartymi na ich podstawie będzie sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.

Contact us

Write to us or call us, and we will prepare an offer for you, that will meet your expectations.